Szczegółowe informacje dotyczące płatności w Szkółce Piłkarskiej Harnasie

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek. Składka jest darowizną, przeznaczoną na rozwój Szkółki Piłkarskiej Harnasie. Szkółka nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż miesiąc, opłatę za zajęcia należy uzgodnić z trenerem i prezesem Szkółki Piłkarskiej Harnasie.

Darowiznę za udział w zajęciach sportowych prosimy dokonywać na poniższy numer konta do 10-go dnia każdego miesiąca. Przy wpłacie prosimy wpisać  “Imię i Nazwisko dziecka” oraz dopisek „darowizna”.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, ul. Dunajewskiego 7
Numer rachunku  79 8589 0006 0190 0750 0055 0003

Ustala się miesięczną składkę członkowską (darowiznę) w wysokości 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100) płatną każdego miesiąca na konto utworzone przez Radę Rodziców Szkółki Piłkarskiej Harnasie. Składka płatna jest przez pełne 11 miesięcy w roku (oprócz miesiąca lipca). W przypadku większej ilości dzieci uczęszczających do Szkółki Harnasie opłaty kształtują się w następujący sposób:

  1. Pierwsze dziecko – 70 zł
  2. Drugie dziecko – 40 zł  + (70 zł za pierwsze dziecko) = 110 zł
  3. Trzecie dziecko – Bez opłat   + (70 zł za pierwsze i 40 zł za drugie dziecko) = 110 zł

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest w Regulaminie do pobrania poniżej.