Prezes KS Harnaś Tymbark
Koordynator Szkolenia

Franciszek Mrózek
tel. 503 197 165
ksharnastymbark@gmail.com

Wiceprezes KS Harnaś Tymbark

Adam Zborowski
tel. 602 232 635

Członkowie Zarządu KS Harnaś Tymbark

Andrzej Ligas
Andrzej Niezabitowski
Artur Matras
Wojciech Petranowicz
Wacław Szewczyk

§ 1. Stowarzyszenie o nazwie „Klub Sportowy Tymbark” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wśród członków Stowarzyszenia i ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.
§ 2. Stowarzyszenia posiada osobowość prawną.
§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Tymbark w woj. małopolskim.
§ 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica.
§ 5. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§ 7. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.
§8. Barwami Stowarzyszenia są kolory: żółty i zielony.

§ 9.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów
z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na sfinansowanie działalności statutowej,
o której mowa w § 13.

§ 10.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celu statutowego.
2. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia obejmuje:
1) wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego (kod PKD 71.40.Z.), 2) reklamę (kod PKD 74.40.Z)

§ 101.
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 11.
Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 12.
Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród członków Stowarzyszenia i ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

§ 13.
1. Stowarzyszenie dla osiągnięcia celów statutowych prowadzi działalność statutową w zakresie :
1) Pozostałej działalności sportowej w rozumieniu przepisów o Polskiej Klasyfikacji Działalności (kod PKD 92.62.Z), obejmującej w szczególności:
a) organizację masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, b) uczestnictwo w zawodach sportowych, c) prowadzenie sekcji sportowych piłki nożnej i tenisa stołowego, d) podejmowanie działań umożliwiających uprawianie sportu w okresie wypoczynku letniego i zimowego, w szczególności przez dzieci i młodzież,
e) prowadzenie systematycznych szkoleń sportowych.

2) Działalności stadionów i innych obiektów sportowych w rozumieniu przepisów o Polskiej Klasyfikacji Działalności (kod PKD 92.61.Z), obejmującej w szczególności zarządzanie posiadanymi obiektami sportowymi.

2. Działalność statutowa, o której mowa w ust. 1 nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej, lecz jest prowadzoną nieodpłatnie lub odpłatnie działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. W przypadku prowadzenia działalności pożytku publicznego równocześnie w formach odpłatnych i nieodpłatnych niezbędne jest rachunkowe wyodrębnienie obu form działalności
w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 14.
1. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się przede wszystkim na pracy społecznej swych członków.
2. Stowarzyszenie może w uzasadnionych wypadkach zatrudniać do prowadzenia swych spraw osoby na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych.

§ 15.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

§ 16.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który 1) akceptuje cele Stowarzyszenia oraz jego statut, 2) posiada nieposzlakowaną opinię, 3) złoży deklarację członkowską.

§ 17.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia jest TYMBARK S.A.
2. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba prawna – pod warunkiem złożenia
deklaracji o wsparciu materialnym dla Stowarzyszenia.

§ 18.
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 19.
Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani: 1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 4) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, 5) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 20.
Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, 2) może składać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, 3) korzysta z obiektów i urządzeń Stowarzyszenia oraz z prowadzonych przez niego szkoleń i poradnictwa, 4) może nosić odznakę Stowarzyszenia, 5) korzysta z rekomendacji Stowarzyszenia.

§ 21.
Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 22.
Skreślenie z listy członków następuje w wyniku:
1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi;
2) wykluczenia uchwałą Zarządu:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami organów Stowarzyszenia, b) w związku z utratą praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu, c) wobec zalegania z opłatą składki członkowskiej za 3 pełne okresy;
3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 23.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, które winno być wniesione na co najmniej 3 dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 24.
Osoby niepełnoletnie mogą – za zgodą swego przedstawiciela ustawowego – brać udział
w działalności Stowarzyszenia oraz korzystać z jego obiektów i urządzeń.

§ 25.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków, 2) Zarząd, 3) Komisja Rewizyjna,

§ 26.
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.

§ 27.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 28.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”.

§ 29.
1 . Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym.
2 . Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie również na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej wyrażony w formie uchwały – w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 30.
Zwołując Walne Zgromadzenie, Zarząd powiadamia o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami lub w każdy inny skuteczny sposób – co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§ 31.
W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, podejmując uchwały zwykłą większością głosów.

§ 32.
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, członkowie wspierający z głosem doradczym oraz zaproszeni goście.

§ 33.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1) uchwalania programu działania Stowarzyszenia, 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 4) udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi, 5) wybór i odwołanie członków Zarządu, 6) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej, 7) uchwalanie zmian Statutu,
8) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji, 9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 10) rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 11) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

§ 34.
1 . Zmiana statutu Stowarzyszenia, odwołanie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, bądź ich poszczególnych członków oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości dwóch trzecich głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie.
2 . W drugim terminie wymóg obecności połowy członków Stowarzyszenia nie obowiązuje.

§ 35.
Każdemu członkowi przysługuje na Walnym Zgromadzeniu jeden głos.

§ 36.
Zarząd Stowarzyszenia liczy od 2 do 8 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

§ 37.
Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu wybierają członkowie Zarządu, po jego ukonstytuowaniu się.

§ 38.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 5) zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia, 6) ustalanie wysokości i zasad płacenia składek członkowskich.

§ 39.
Do kompetencji Zarządu należy również podejmowanie wszystkich uchwał, nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 40.
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony jednoosobowo Prezes Zarządu bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

§ 41.
1 . Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. 2 . Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 3 .Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 4 . Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

§ 42.
Na czele Komisji Rewizyjnej stoi Przewodniczący, który wybierany jest przez członków Komisji, po jej ukonstytuowaniu się.

§ 43.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) bieżący nadzór nad Stowarzyszeniem oraz Zarządem, 2) kontrola dokumentów finansowych oraz pozostałych Stowarzyszenia, 3) składanie wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium na Walnym Zgromadzeniu, 4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 44.
W razie zmniejszenia się składu Zarządu albo Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w drodze ich kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

§ 45.
Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych wypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

§ 46.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 47.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednio przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

§ 48.
Z chwilą uchwalenia powyższego statutu, traci moc statut Stowarzyszenia z dnia 30 czerwca 1994 r.