Deklaracja członkowska Szkółki Piłkarskiej Harnasie

Jako prawny opiekun, proszę o przyjęcie mojego dziecka do Szkółki Piłkarskiej Harnasie i objęcie go zajęciami sportowymi prowadzonymi przez Szkółkę. Zapoznałem/łam się z Regulaminem Szkółki i w pełni go akceptuję.

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie posiada wad ukrytych, które mogą zagrażać jego zdrowiu i życiu. Wyrażam zgodę na korzystanie z wizerunku mojego dziecka (zdjęcia, w informacjach prasowych, na stronie www) oraz w innych materiałach reklamowych Akademii.

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję miesięczną składkę członkowską w wysokości 90 zł. Wpłaty do 10-go każdego m-ca, płatne przelewem na konto rocznika.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka przystępującego do Szkółki Harnasie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), dla potrzeb Szkółki Harnasie oraz Związków Sportowych.

Poniżej pełny tekst Deklaracji w formacie PDF do pobrania, wypełnienia i podpisania.