Oświadczenie rodzica o braku przeciwskazań dziecka do uprawiania sportu

Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………  Zamieszkały(a)………………………………………………………  Legitymujący się dowodem osobistym …………………………………………  Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………  w zajęciach treningowych KS Harnaś Tymbark oraz na udział w zawodach i innych imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

Oświadczam, że mój syn/córka nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu zarówno w stopniu rekreacyjnym jak i wyczynowo-sportowym.

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczny dojazd mojego dziecka na miejsce zajęć treningowych lub zawodów oraz bezpieczny powrót do domu po tych zajęciach.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o tym, że ubezpieczenie uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych jest dobrowolne i dokonuję go we własnym zakresie.

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć i imprez sportowych na stronach www, profilach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych i reklamowych naszego Klubu.