Badania lekarskie dla sportowców – Karta Zdrowia

Obowiązujące zalecenia, dotyczące kwalifikacji do sportu oraz kontroli stanu zdrowia osób uprawiających sport.

1. Kwalifikacja dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu, jest w gestii lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej.

2. W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej na danym terenie badania lekarskie przeprowadzają i zaświadczenia wydają lekarze posiadający certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej (Rozporządzenie z dnia 18.07.2003 roku Dz. U. 031411379).

3. Koszt badań sportowo-lekarskich u zawodników powyżej 21 roku życia uprawiających sport amatorsko oraz profesjonalistów pokrywa Klub lub zainteresowany zawodnik.

4. Profilaktyczne badania lekarskie w zakresie kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego wykonuje właściwy dla ucznia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (Rozporządzenie MZ i MENiS z 25.06.2003 roku).

Poniżej do pobrania wzór Karty Zdrowia w formacie PDF.