Regulamin Szkółki Piłkarskiej Harnasie w Tymbarku

 

Regulamin Szkółki Piłkarskiej Harnasie określa zasady i reguły zawodnika Szkółki Piłkarskiej Harnasie. Zawarte w dokumencie prawa i obowiązki zawodnika Szkółki oraz rodziców/opiekunów zawodnika. W regulaminie określone są rodzaje wyróżnień dla zawodnika, oraz rodzaje kar dyscyplinarnych będących skutkiem naruszenia zasad Regulaminu.

Regulamin Szkółki Piłkarskiej Harnasie w Tymbarku

§1
Zasady ogólne
1. Zawodnikiem „Szkółki Harnasie” może zostać dziecko, które ukończyło 4 lata i starsze. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
2. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej „Szkółki Harnasie”.
3. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu i godnie reprezentować „Szkółkę Harnasie”
3. Zawodnicy powinny dążyć do podnoszenia umiejętności piłkarskich jak również dbać o koleżeńską atmosferę w drużynie. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności drużyny.
4. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant „Szkółki Harnasie” zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.
5. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne.
5. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce szkolnej trener lub rodzic może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w prawach członkowskich, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. Podstawą do gry zawodnika w meczach lub turniejach jest regularna obecność za zajęciach, a także zaangażowanie na zajęciach.
6. Zawodnicy ”Szkółki Harnasie” mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek.
7. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego na których odbywają się zawody. Rodzice, opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetów trenera w obecności swoich dzieci jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się do trenera prowadzącego grupę.

§2
Prawa i obowiązki zawodnika „Szkółki Harnasie”
1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie, oświadczenie rodziców/opiekunów, oraz podpisaną deklarację członkowską którą należy oddać trenerowi lub prezesowi Szkółki Harnasie.
2. Zawodnik „Szkółki Harnasie” zobowiązuje się:
a) godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
b) trenować w jednolitym stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni, na trening przynosić obuwie piłkarskie,
c) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
d) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
e) być sumiennym i zdyscyplinowanym,
f) w trakcie treningu skupiając się na wykonywanych ćwiczeniach, a w trakcie przerwy zawodnicy mogą spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną.
g) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
h) podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną a w dni meczu mistrzowskiego lub turnieju bezwzględny zakaz spożywania napojów gazowanych, lodów i chipsów.
i) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,
j) Sprzęt, który zawodnik otrzymuje jest własnością szkółki i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w szkółce sprzęt należy zwrócić trenerowi z wyjątkiem za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.
3. Zawodnik ma obowiązek występować w oficjalnych meczach, turniejach tylko i wyłącznie w strojach oficjalnego sponsora grupy, a na mecz i turnieje ubierać obowiązkowo dresy.
4. Podstawą do gry zawodnika w meczach lub turniejach jest regularna oraz punktualna obecność a także zaangażowanie na treningach.
5. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuści 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe lub turniej.
6. Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem meczu ligowego a przed treningiem minimum 10 min.
7. Zakupiony sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres, w którym trenuje w „Szkółce Harnasie”. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

§3
Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika „Szkółki Harnasie”
1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązuje się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek. Składka jest darowizną, przeznaczoną na rozwój Szkółki Piłkarskiej Harnasie. Szkółka nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż miesiąc, opłatę za zajęcia należy uzgodnić z trenerem i prezesem Szkółki Piłkarskiej Harnasie.
Darowiznę za udział w zajęciach sportowych prosimy dokonywać na poniższy numer konta do 5-go dnia każdego miesiąca. Przy wpłacie prosimy wpisać „Imię i Nazwisko dziecka” oraz dopisek „darowizna”.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, ul. Dunajewskiego 7
Numer rachunku 79 8589 0006 0190 0750 0055 0003

Ustala się miesięczną składkę członkowską (darowiznę) w wysokości 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100) płatną każdego miesiąca na konto utworzone przez Radę Rodziców Szkółki Piłkarskiej Harnasie. Składka płatna jest przez pełne 12 miesięcy w roku. W przypadku większej ilości dzieci uczęszczających do Szkółki Harnasie opłaty kształtują się w następujący sposób:
Pierwsze dziecko – 90 zł
Drugie dziecko – 80 zł + (80 zł za pierwsze dziecko) = 160 zł
Trzecie dziecko – 50 zł + (80 zł za pierwsze i 80 zł za drugie dziecko) = 210 zł
5. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość, zmniejszenia wysokości darowizny miesięcznej lub przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem i akceptacji prezesa Szkółki Harnasie”.
6. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu. Rodzic/Opiekun prawny dziecka zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełnienia oświadczenia zgłoszeniowego, w tym przede wszystkim informacji o stanie zdrowia dziecka i ewentualnych przeciwwskazań do udziału w zajęciach.
7. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Szkółkę pisemnie najpóźniej do 25-go dnia miesiąca ze skutkiem na końca miesiąca następnego pod rygorem nieważności.
8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub prezesa „Szkółki Harnasie”.

§4
Rodzaje wyróżnień dla zawodnika
1. Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników „Szkółki Harnasie” są;
a) pochwała,
b) list gratulacyjny,
c) dyplom uznania,
d) nagroda rzeczowa,
2. Organem właściwym do przyznania nagrody jest prezes „Szkółki Harnasie” na wniosek sztabu szkoleniowego Szkółki.

§5
Rodzaje kar dyscyplinarnych
Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika „Szkółki Harnasie” są: a) upomnienie,
b) nagana,
c) kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,
d) dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy.
2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika „Szkółce Harnasie”, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

§6
Postanowienia końcowe
1. ”Szkółka Harnasie” zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.
2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Szkółki.
3. Minimum raz na pół lub częściej roku trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenia spraw bieżących.
4. Szkółka Harnasie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy cenne zabrane przez dziecko na trening lub zawody sportowe. W trakcie wyjazdów na turnieje autami prywatnymi szkółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenie losowe na drogach.
4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny w porozumieniu z prezesem Szkółki Harnasie.

………………………………………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego podpis zawodnika

Poniżej pełny tekst Regulaminu Szkółki w formacie PDF do pobrania i podpisania.