Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Tymbark 2021

Tymbark dn; 01.02.2021

 Sprawozdanie z  zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków KS „Tymbark” w Tymbarku odbytego w dniu 29.01.2021r

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Tymbark” w Tymbarku, oraz z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarno- epidemiologicznych w dniu 29.01.2021 w bibliotece Publicznej w Tymbarku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków KS Tymbark.

Zebranie otworzył i prowadził mec. Paweł Wiewiórski, który na wstępie przywitał przybyłych gości w osobach;

 1. Prezesa LPPN w Limanowej Pana Stanisława Struga
 2. Przewodniczącego Komisji Dyscypliny LPPN Pana Józefa Pietrygę
 3. Wójta Gminy Tymbark dr Pawła Ptaszka
 4. Przewodniczącą Rady Gminy Tymbark Panią Stanisławę Urbańską
 5. Wice- przewodniczącą Gminy Tymbark Panią Iwonę Toporkiewicz oraz wszystkich członków zarządu którzy po opłaceniu składek posiadali prawa wyborcze.

Następnie prowadzący zaproponował porządek obrad;

 1. Otwarcie zebranie
 2. Wybór Przewodniczącego
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020r przez księgową klubu.
 5. Głosowanie za udzieleniem wotum zaufania w zakresie działalności finansowej klubu.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności klubu za lata 2019-2020 przez vice- prezesa klubu.
 7. Udzielenie wotum zaufania dla ustępującego zarządu klubu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powrotu do starej nazwy klubu tj; Klub Sportowy „Harnaś” Tymbark
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 10. Wybór kandydatów do Zarządu Klubu
 11. 11. Tajne głosowanie.
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 13. Wybór Kandydata do Walnego Zebrania w LPPN
 14. Podziękowania za uczestnictwo i zakończenie zebrania.

Sprawozdanie z działalności klubu przedstawił vice-prezes klubu Franciszek Mrózek. Najważniejsze punkty tego sprawozdania to;

– wprowadzenie planu naprawczego klubu

– remont obydwu szatni oraz pomieszczenia gospodarczego klubu

– uporządkowanie terenu wzdłuż torów kolejowych oraz ławek rezerwowych

– niwelacja terenu nad trybunami oraz od strony Piekiełka a tym samym przygotowanie pod ogrodzenie stadionu

– wykonanie altany drewnianej wraz z wyłożeniem płyt kamiennych

– wymiana ławeczek przed szatniami oraz odnowienie ogrodzenia przy bramie wjazdowej

– wykonanie ogrodzenia wokół stadionu 250m(w planie 340m nie dokończone w całości ze względu na brak środków finansowych)

– wykonano chodnik przed wejściem na stadion

– posadowiony został kamień okolicznościowy z zamontowaniem tablicy pamiątkowej  poświęconej śp Józefofi Sipakowi

– otrzymanie srebrnego Certyfikatu PZPN

– zorganizowanie turniejów dla dzieci i młodzieży

– zakup sprzętu sportowego i trenażerów

– zakup dużych bramek aluminiowych w celu wymiany na stadionie.

Wice -prezes podziękował wszystkim wspierających klub sportowy w Tymbarku, bez których w/w prace byłyby niemożliwe.

Sprawozdanie finansowe przeczytała księgowa Pani Krystyna Kęska (jest do wglądu)

Po zapoznaniu z działalnością klubu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Czernek odczytał sprawozdanie udzielające  wotum zaufania dla zarządu klubu.

Następnie została wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie;

Marian Jaroszyński – przewodniczący

Krystyna Kęska

Mateusz Kruczek

Do Zarządu KS Harnaś Tymbark zostali wytypowani następujący kandydaci;

Franciszek Mrózek, Artur Matras, Andrzej Niezabitowski, Andrzej Ligas, Wacław Szewczyk, Adam Zborowski, Wojciech Petranowicz.

W trakcie tajnego głosowania wszyscy w/w kandydaci zostali wybrani do składu nowego Zarządu Klubu.

Do komisji rewizyjnej na lata 2021-2022zostali wybrani;

Paweł Wiewiórski – przewodniczący

Wiesław Czernek

Jarosław Majeran

W głosowaniu jawnym do reprezentowania KS Harnaś Tymbark na zebrania spraw-wyb. w LPPN w Limanowej został wybrany Franciszek Mrózek.

W trakcie dyskusji głos zabrali prezes LPPN p. Stanisław Strug  który wyraził pełne uznanie pracy ustępującemu Zarządowi Klubu, między innymi za poprawę estetyki obiektu sportowego klubu, uzyskanie Certyfikacji z  PZPN, wzorowe zorganizowanie uroczystości 70-lecia istnienia klubu, bardzo dobra współpraca ze sponsorami itd. Kończąc życzył nowemu zarządowi dalszych sukcesów w pracy szkoleniowej i organizacyjnej.

Następnie głos zabrała Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek który również był pełen uznania pracy społecznej całego zarządu co jest widoczne gołym okiem i stanowi dobry wizerunek Gminy. Również, i on życzył nowemu wybranemu zarządowi dobrej dalszej współpracy i zadeklarował w miarę możliwości pomoc w odbudowie „Harnasia”.

Podobne ciepłe słowa w kierunku Naszego klubu  skierowała Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Pani Stanisława Urbańska.

Odbyło się również pierwsze posiedzenie Zarządu Klubu gdzie odbyło się ukonstytuowanie nowego zarządu który przedstawia się następująco;

Prezesem  – Franciszek Mrózek

Vice-prezesem – Adam Zborowski

Członek Zarządu-  Artur Matras

Członek Zarządu- Andrzej Ligas

Członek Zarządu- Andrzej Niezabitowski

Członek Zarządu-Wacław Szewczyk,

Członek Zarządu-Wojciech Petranowicz.

W kończącej części zebrania głos zabrał nowo wybrany Prezes Klubu który podziękował odchodzącemu zarządowi za rzetelna i sumienną pracę, oraz podziękował wszystkim za ogromne zaufanie i zdeklarował kontynuacje dobrej prace na rzecz klubu.

Na tym prowadzący Paweł Wiewiórski zakończył zebranie.

Inne Artykuły